ලංකාවේ කෙල්ලො දෙන්නෙක් කරපු පිස්සු හැදෙන ෆොටෝ ෂූට් එකක් බුකියේ පත්තු වෙයි.. – Photos

දැන් දැන් එන යන ඡායාරූප අතරේ “ලිංගිකත්වය”
“නිරුවත”, “අඩනිරුවත” කියන දේවලුත් සාමාන්‍ය දේ
බවට‌ පත්වෙලා.

මේ තියෙන්නෙත් ඒ විදිහේ කතාබහට ලක්වුණු
ෆොටෝ ෂූට් එකක්..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *